لامپ های بلک لایت

لامپ های بلک لایت

 • پخش لامپ های بلک لایت در وات ها و نوع ها و اندازهای مختلف:
  1) 3 وات لامپی -3 وات خطی - 3 وات لامپی کوچک - 3 وات پرژکتور - 3 وات وال واشر-3وات ضد آب
  ----------------------------------------------------------

  2) 6 وات لامپی -6 وات خطی - 6 وات لامپی کوچک -6 وات پرژکتور - 6 وات وال واشر -6وات ضد آب
  ----------------------------------------------------------

  3) 8 وات لامپی -8وات خطی - 8 وات لامپی کوچک - 8 وات پرژکتور - 8 وات وال واشر -8 وات ضد آب
  ----------------------------------------------------------

  4) 12وات لامپی -12 وات خطی - 12 وات لامپی کوچک - 12 وات پرژکتور - 12 وات وال واشر -12 وات ضد آب
  ----------------------------------------------------------

  5) 15 وات لامپی -15 وات خطی - 15 وات لامپی کوچک - 15 وات پرژکتور - 15وات وال واشر -15وات ضد آب
  ----------------------------------------------------------

  6) 20 وات لامپی -20 وات خطی - 20 وات لامپی کوچک -20 وات پرژکتور - 20 وات وال واشر -20وات ضد آب
  ----------------------------------------------------------

  7) 24 وات لامپی -24 وات خطی - 24 وات لامپی کوچک -24 وات پرژکتور - 24 وات وال واشر -24 وات ضد آب
  ----------------------------------------------------------

  8) 30وات لامپی -30 وات خطی - 30 وات لامپی کوچک -30 وات پرژکتور - 30 وات وال واشر -30وات ضد آب
  تماس با مدیریت